ΟΑΕΔ

 

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο εμπλουτισμού του συστήματος παροχής υπηρεσιών προς τους αναζητούντες εργασία, έκρινε αναγκαία την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας σειράς Συμβουλευτικών Υποστηρικτικών  Δράσεων.   

Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες συνιστούν δυναμικές παρεμβάσεις και έχουν ως στόχο την κινητοποίηση, ενδυνάμωση και διευκόλυνση των ανέργων στο πλαίσιο της προσπάθειας ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Οι δράσεις συμβουλευτικής που παρέχονται από τον Οργανισμό είναι:

  • Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης Ανέργων
  • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας
  • Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών

Ο Οργανισμός προκειμένου να παρέχει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες έχει αναπτύξει ένα δίκτυο εξειδικευμένων συμβούλων, τους οποίους έχει εκπαιδεύσει και συνεχώς επιμορφώνει, ώστε να  υλοποιούν αποτελεσματικά τις ανωτέρω δράσεις.