Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

  Η ενότητα Συχνές Ερωτήσεις αφορά σε γενικότερες ερωτήσεις που υποβάλλονται συχνά από τους ενδιαφερόμενους και κατά  συνέπεια δεν μπορούν να συμπεριλάβουν το πλήθος των επιμέρους ατομικών περιπτώσεων ή να υποκαταστήσουν την πληρέστερη ενημέρωση που μπορεί να δοθεί μόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

 

Ερωτήσεις Εργοδοτών

Αναγγελία Πρόσληψης Μισθωτού

Πόσες ημέρες έχω προθεσμία να καταθέσω την αναγγελία πρόσληψης μισθωτού; Εάν το καθυστερήσω, θα υποστώ κυρώσεις; Βάσει ποιας νομοθεσίας;

Προθεσμία υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αρθ.4, παρ.β της ΥΑ 29502/85/1-9-2014, ΦΕΚ Β 2390/08.9.2014):

Το έντυπο Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Εκπρόθεσμη υποβολή εντύπων:

Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, η ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων (αρθ.4, παρ. στ της ΥΑ). Ειδικότερα, σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών του ενιαίου εντύπου Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), η διαδικασία της κατάθεσης πραγματοποιείται με προσέλευση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε4 και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε3.

Κυρώσεις:

Εφόσον δεν γίνει ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης το αργότερο έως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, τότε για κάθε μισθωτό επιβάλλεται πρόστιμο (Ν.Δ.2656/1956, αρθ.5, παρ.4 και Ν.Δ.763/1970, αρθ.1) έως 10 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

Όμοια, και στις περιπτώσεις υποβολής με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (λόγω ένταξης στις μεταβατικές διατάξεις του αρθ.9 της ΥΑ-εξαιρέσεις από την ηλεκτρονική υποβολή), αν δεν γίνει κατάθεση της αναγγελίας πρόσληψης μέσα σε οκτώ (8) μέρες, τότε για κάθε μισθωτό επιβάλλεται πρόστιμο με την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

 

Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού

Όταν αποχωρεί μόνος του από την εταιρία (παραίτηση) μισθωτός υπάλληλος, οφείλω να το δηλώσω έγκαιρα στον ΟΑΕΔ; Εάν το καθυστερήσω, θα υποστώ κυρώσεις; Βάσει ποιας νομοθεσίας;

Υποχρεούστε να αναγγείλετε το έντυπο οικειοθελούς μισθωτού μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού. Βάσει του ν. 4488/13.09.2017, στο έντυπο της οικειοθελούς αποχώρησης θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά η υπογραφή του εργαζομένου. Η αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε5 και επισυνάπτοντας το ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο με τις υπογραφές του εργαζόμενου και του Εργοδότη. Εάν ο εργαζόμενος δεν υπογράψει το έντυπο Ε5, πρέπει να του το επιδώσετε με δικαστικό επιμελητή το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και να επισυνάψετε την ηλεκτρονικά σαρωμένη έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή την αμέσως επόμενη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης στον εργαζόμενο. Εάν δεν υποβάλλετε ηλεκτρονικά το έντυπο της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού ή τα συνοδευτικά έγγραφα εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η εκπρόθεσμη χειρόγραφη κατάθεση του προτυπωμένου από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντύπου Ε5, με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

 

Κατάθεση Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας Μισθωτού

Πόσες ημέρες έχω προθεσμία να καταθέσω την καταγγελία σύμβασης μισθωτού (ορισμένου ή αορίστου χρόνου); Εάν το καθυστερήσω, θα υποστώ κυρώσεις; Βάσει ποιας νομοθεσίας;

Υποχρεούστε να αναγγείλετε το έντυπο της καταγγελίας σύμβασης αορίστου (Ε6) χρόνου ή ορισμένου χρόνου (Ε7) μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου. Ειδικά στο έντυπο της καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου (Ε6) θα πρέπει να υπάρχει η υπογραφή του απολυόμενου και η ημερομηνία παραλαβής από αυτόν. Η αναγγελία της καταγγελίας σύμβασης εργασίας (με ή χωρίς προειδοποίηση) γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με τη διαδικασία που περιγράφεται στο αρθ.3, παρ.η της ΥΑ 29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08.9.2014) (εκτός των εξαιρέσεων από την ηλεκτρονική υποβολή, λόγω ένταξης στις μεταβατικές διατάξεις του αρθ.9 της ΥΑ, που υποβάλλουν με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ).

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν υπογράφει το έντυπο της «καταγγελίας σύμβασης μισθωτού» μπορώ να την καταθέσω στον ΟΑΕΔ χωρίς αυτήν; Εάν όχι τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λείπει η υπογραφή του απολυόμενου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας γίνεται δεκτή εφόσον συνοδεύεται από νόμιμο δικαιολογητικό κοινοποίησης (έκθεση επίδοσης από δικαστικό επιμελητή).

Έντυπα

Πού μπορώ να βρω τα έντυπα αναγγελίας πρόσληψης μισθωτού, καταγγελίας σύμβασης μισθωτού, καταγγελίας σύμβασης ορισμένου χρόνου, οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού;

Έντυπα ΟΑΕΔ στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ:
Δεδομένης της υποχρέωσης για ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (αρθ.1 της ΥΑ 28153/126/28.08.2013 (ΦΕΚ 2163/Β΄/30.08.2013) τα έντυπα ΟΑΕΔ διατίθενται, πλέον, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, προς καταχώριση, στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Έντυπα ΟΑΕΔ που κατατίθενται με προσέλευση στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ:
Χρησιμοποιούνται μόνο από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στις μεταβατικές διατάξεις (αρθ.9, παρ.α) της προαναφερόμενης ΥΑ, εξαιρούνται (μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων ΟΑΕΔ και συνεχίζουν να καταθέτουν τα έντυπα ΟΑΕΔ με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
***Αφορά σε εργοδότες που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, λόγω μη απογραφής τους στο ΙΚΑ ή απογραφής στο ΙΚΑ χωρίς ΑΦΜ και εργοδότες που διαθέτουν μόνον ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου)

  • 1. Αναγγελία πρόσληψης (Ν.Δ.2656/53 & 763/70) Download
  • 2. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού Download
  • 3. Καταγγελία σύμβασης εργασίας Download
  • 4. Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Download

Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Είμαι εργοδότης και θέλω να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβώ;

Η διαδικασία εγγραφής επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/e-yperesies πραγματοποιείται με χρήση κωδικών taxisnet, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».

 

Η διαδικασία αυτή δεν αφορά ατομικές επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν ήδη εγγραφεί στον ΟΑΕΔ ως φυσικά πρόσωπα ή άνεργοι, καθώς και τις περιπτώσεις εγγραφής υποκαταστήματος από ήδη εγγεγραμμένη επιχείρηση.

Στις περιπτώσεις αυτές η εγγραφή πραγματοποιείται αποστέλλοντας email με το αίτημα, στην Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση και επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

Για ατομική επιχείρηση:
- βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης
- αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας


Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, πρέπει ο νόμιμα ορισμένος εκπρόσωπος να προσκομίσει:
- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης και του υποκαταστήματος
- ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας
- ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου
- αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας


Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αποστολής email, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα: (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses ). Στην ΥΔ θα δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.


Εδώ μπορείτε να βρείτε την Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση σύμφωνα με την έδρα της: http://www.oaed.gr/pou-aneko
Εδώ μπορείτε να βρείτε τα email των Υπηρεσιών: http://www.oaed.gr/email

ΟΑΕΔ