ΟΑΕΔ

 

 

Πλαίσιο κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής

 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού με το Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α/18-4-2013) κατέστη καθολικός διάδοχος των καταργηθέντων φορέων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)–Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) διευρύνοντας τους σκοπούς και το αντικείμενο του με το αντίστοιχο των ως άνω φορέων. Στο άρθρο 25 του Ν.4144/2013 αναφέρεται συγκεκριμένα: “…Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, την ασφάλιση κατά της ανεργίας, την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη σύνδεσή της με την απασχόληση, την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού, τη χορήγηση παροχών για στεγαστική προστασία αυτού και τη συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του, εν όψει της βελτίωσης του βιοτικού του επιπέδου”.

Υπεισήλθε δε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την ευθύνη και την υποχρέωση διαχείρισης της περιουσίας τους.

Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρ. 34 παρ. 13 του ως άνω Νόμου ανατέθηκαν από 17.7.2013 στις υφιστάμενες δομές του ΟΑΕΔ οι αρμοδιότητες που αφορούν στην ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων τους.

Σε ότι αφορά το αντικείμενο της κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής σε σχέση με τις γεγενημένες-ανειλημμένες υποχρεώσεις:

α)  οι αφορώσες την ολοκλήρωση των οικιστικών συγκροτημάτων τ.ΟΕΚ ανατέθηκαν στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών-Β5,

β)  οι λοιπές που αφορούν σε:

-     ολοκλήρωση διαδικασιών ελέγχου φακέλων δικαιούχων προς δανειοδότηση ή παραχώρηση κατοικίας,

-     σύνταξη συστάσεων οριζόντιας ιδιοκτησίας οικισμών τ.ΟΕΚ,

-     έκδοση τίτλων προσωρινής ή οριστικής παραχώρησης κατοικιών τ.ΟΕΚ,

-     παρακολούθηση των πάσης φύσεως οφειλών και οχλήσεις δικαιούχων,

-     διασφάλιση ακίνητης περιουσίας και εμπραγμάτων δικαιωμάτων ΟΑΕΔ  (τ.ΟΕΚ) στο Εθνικό Κτηματολόγιο,

-     τήρηση–παρακολούθηση–επικαιροποίηση του Μητρώου Γεωπληροφορίας και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τ.ΟΕΚ-ΟΕΕ,

-     εκτέλεση περιοδικών τεχνικών ελέγχων για την επικαιροποίηση της κατάστασης περιουσιακών στοιχείων ΟΕΚ-ΟΕΕ αλλά και για την εξακρίβωση περιουσιακών στοιχείων δικαιούχων,

ανατέθηκαν στη Δ/νση Μελετών & Οργάνωσης-Β1.

Ανάλογες αρμοδιότητες σε περιορισμένη όμως κλίμακα και υπό τον κεντρικό συντονισμό της Δ/νσης Μελετών & Οργάνωσης-Β1 ανατέθηκαν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ με ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ:

  • Παροχή στέγης μέσω παραχώρησης κενών και αδιάθετων κατοικιών τ.ΟΕΚ ή κατοικιών για τις οποίες εκκρεμεί η ολοκλήρωση των οικισμών

Ο ΟΑΕΔ ως καθολικός διάδοχος του ΟΕΚ έχει τη δυνατότητα και την υποχρέωση:

α)  να παραχωρεί μεμονωμένες κατοικίες (κενές και αδιάθετες) που διαθέτει διάσπαρτες στην Ελληνική επικράτεια, οι οποίες έχουν αποκτηθεί παλαιότερα στο πλαίσιο προγραμμάτων Αγοράς Διαμερισμάτων (ΠΑΚΑΔΙ) ή κατασκευαστικών προγραμμάτων, έπειτα από διαδικασία απογραφής και κλήρωσης μεταξύ δικαιούχων

β)  να εκδίδει προσωρινούς τίτλους χρήσης ή οριστικούς τίτλους μεταβίβασης κυριότητας των ανωτέρω κατοικιών.

  • Χορήγηση Β΄ & Γ΄ δόσεων αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης-επέκτασης-επισκευής (που τείνουν να ολοκληρωθούν)

Πρόκειται για τις Β΄ & Γ΄ δόσεις δανείων αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης-επέκτασης που έχουν εγκριθεί από τον καταργηθέντα ΟΕΚ.

Οι δόσεις είναι σε εκκρεμότητα και αποδεσμεύονται έπειτα από τεχνικό έλεγχο (αυτοψία) που διενεργείται από τεχνικούς υπαλλήλους ΟΑΕΔ προς επιβεβαίωση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

  • Παραχώρηση χρήσης άνευ οικονομικού οφέλους αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς τ.ΟΕΚ για ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των οικιστών,

Ο ΟΑΕΔ έχει στην κυριότητα του 284 αίθουσες συγκέντρωσης σε οικισμούς τ.ΟΕΚ που μπορεί να παραχωρεί κατά χρήση στους οικείους ΟΤΑ κατόπιν αιτήματος τους, για ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικών) συλλόγων οικιστών.

  • Παραχώρηση χρήσης υπό μορφή χρησιδανείου καταστημάτων τ.ΟΕΚ σε Δήμους, Εκκλησία για άσκηση του Κοινωνικού τους έργου (πολυιατρεία, κοινωνικά παντοπωλεία, ΚΑΠΗ κ.λπ.),

Ο ΟΑΕΔ έχει στην κυριότητα του 1282 καταστήματα σε οικισμούς τ.ΟΕΚ που μπορεί να παραχωρεί κατά χρήση στους οικείους ΟΤΑ και την Εκκλησία κατόπιν αιτήματος τους για άσκηση του κοινωνικού τους έργου (πολυιατρεία, κοινωνικά παντοπωλεία, ΚΑΠΗ κ.λπ.)

  • Παραχώρηση καταστημάτων τ.ΟΕΚ και κτιρίων Εργατικών Κέντρων τ.ΟΕΕ σε φορείς συλλογικής δράσης στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνδικαλιστικής έκφρασης του εργατικού δυναμικού,

Πέραν των καταστημάτων που εντοπίζονται σε οικισμούς τ.ΟΕΚ και τα οποία κατά περίπτωση έχουν διατεθεί σε φορείς συλλογικής δράσης, ο ΟΑΕΔ διαθέτει 75 κτίρια Εργατικών Κέντρων όπου στεγάζονται σωματεία εργαζομένων στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνδικαλιστικής έκφρασης του εργατικού δυναμικού.

  • Παραχώρηση χρήσης χώρων κτιρίων σε φορείς του Δημοσίου για στέγαση των υπηρεσιών στο πλαίσιο της εξοικονόμησης δημοσίου χρήματος (Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ κ.λπ.),

Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης δημοσίου χρήματος ο ΟΑΕΔ υποστηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια, παραχωρώντας δωρεάν με συμβάσεις χρησιδανείων χώρους γραφείων ιδιόκτητων κτιρίων που διαθέτει, σε φορείς του Δημοσίου (Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ κ.λπ.) για στέγαση των υπηρεσιών του.

  • Παραχώρηση χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών και απόδοση λοιπών κοινόχρηστων χώρων (πράσινο κ.λπ.) στους οικείους ΟΤΑ,

Ο  ΟΑΕΔ συνεχίζοντας την πρακτική του καταργηθέντος ΟΕΚ παραχωρεί (κατά χρήση) στον οικείο Δήμο χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικών χαρών που έχουν διαμορφωθεί σε οικισμούς τ.ΟΕΚ προς χρήση από τους δημότες.

Αποδίδει δε τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (πράσινο κ.λπ.) στους οικείους ΟΤΑ.

  • Μισθώσεις ακινήτων σε ιδιώτες μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών στο πλαίσιο αξιοποίησης – εκμετάλλευσης της περιουσίας.

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης-εκμετάλλευσης της περιουσίας ΟΑΕΔ και μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών κατά τις κείμενες διατάξεις, μπορούν να εκμισθώνονται ακίνητα σε ιδιώτες.

  • Παραχώρηση γεωτεμαχίων ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ σε οικισμούς τ.ΟΕΚ για την ανέγερση ιερών ναών, σχολικών συγκροτημάτων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών

Ο ΟΑΕΔ ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος ΟΕΚ έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει γεωτεμάχια ιδιοκτησίας του εντός των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων των οικισμών του, χαρακτηρισμένων προς τούτο, για την ανέγερση ιερών ναών, σχολικών συγκροτημάτων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών.

Με το Ν.4144/2013 άρθρ. 34 δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) στον οποίο υφίσταται υποχρέωση απόδοσης των εισπραττόμενων από το ΙΚΑ εισφορών εν είδει ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ (1,35% επί των αμοιβών των εργαζομένων δικαιούχων τ.ΟΕΚ-ΟΕΕ) προκειμένου ο πόρος αυτός να καταστεί ανταποδοτικός και να διατεθεί μέσω εφαρμογής προγραμμάτων στο πλαίσιο του διευρυμένου σκοπού του ΟΑΕΔ.