ΟΑΕΔ

 

 

Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης» για επιχειρήσεις άνω των 50 εργαζομένων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013»

Με την υπ’ αριθ. ΚΥΑ 0.18805/Οικ.3.3071, ΦΕΚ 1657/Β/13-10-2010 εγκρίθηκε πρόγραμμα που αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή “Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και Εργαζομένων”, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.
Τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων περιλάμβαναν συγκεκριμένες δράσεις που συνδεόντουσαν με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως: 
  • η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων
  • η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • η ενίσχυση της εξωστρέφειας
  • η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων
Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλεπόταν να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΣΑΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 & 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.
Δικαιούχοι ήταν οι επιχειρήσεις, που απασχολούσαν 50 εργαζόμενους και άνω και σχεδίαζαν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον.
Συνολικά οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι ανήλθαν στις 24.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 76.000.000 ευρώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ