ΟΑΕΔ

 

 

Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος λόγω γήρατος (άρθρο 10 του Ν.2874/00)

Περιγραφή παροχής

Οι άνεργοι που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης με αίτησή τους στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους, θα πρέπει:

Α) να έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος της ηλικίας τους (για τους ασφαλισμένους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα το όριο ηλικίας είναι 55 και 50 αντίστοιχα), το οποίο θα βεβαιώνεται από την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Β) να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ και να κατέχουν δελτίο ανεργίας για δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεωμένη ανά τρίμηνο.

Γ) ο υπολειπόμενος για τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση ελάχιστων προϋποθέσεων θεμελίωσης πλήρους σύνταξης στο ΙΚΑ και στους αντίστοιχους φορείς επικουρικής ασφάλισης αριθμός ημερομισθίων δεν υπερβαίνει τα 1.500 κατ’ ανώτατο όριο , τα οποία θα βεβαιώνονται με σχετική βεβαίωση από τα οικεία φορείς ασφαλιστικής κάλυψης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ - ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Ν.2874.2000

Υ.Α.30274.2001

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με Όρους - Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Αναστολή και Λήξη παροχής Προαιρετικής Ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος: http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_65_01.pdf

Συμπληρωματική Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με Όρους - Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά παροχής Προαιρετικής Ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος: http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_95_01.pdf

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με την υπαγωγή των "νέων" ασφαλισμένων στην Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος: http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_A23_593_7-1-2009.pdf

Έγγραφο ΟΑΕΔ Β110918/19-03-2008 σχετικά με την Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος λόγω γήρατος

Εγκύκλιος ΟΑΕΔ Β120992/28-08-2001 σχετικά με την Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος λόγω γήρατος

Εγκύκλιος ΟΑΕΔ Β141785/13-12-2007 σχετικά με την Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος λόγω γήρατος

Έγγραφο ΟΑΕΔ προς ΤΕΑΙΤ Β104151/01-02-2011 σχετικά με την επικουρική ασφάλιση εκτός ΙΚΑ των ενταχθέντων στην Προαιρετική Ασφάλιση Μακροχρόνια Ανέργων για Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος λόγω γήρατος

31-05-2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ.Γ.Κ.Α. ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -  ΑΡΘΡΟ 10 Ν.2874/2000