ΟΑΕΔ

 

 

Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας

Καταβάλλονται σε ασφαλισμένες του e-Ε.Φ.Κ.Α.(τ. Ι.Κ.Α.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (παρέχουν εξαρτημένη εργασία), ανεξαρτήτως εάν εργάζονται στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Η καταβολή τους γίνεται σε γυναίκες μετά τον τοκετό, που βρίσκονται σε ενεργό εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.) για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.


Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο Εργοδότης κατά τον χρόνο έναρξης της άδειας κυοφορίας-λοχείας αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε ο e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.) για το ίδιο χρονικό διάστημα.

 

Προϋποθέσεις

•    Παροχή από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.) επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.
•    Ενεργός εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της αποχής, λόγω κυοφορίας ή λοχείας.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Προθεσμία Υποβολής Αίτησης - Παραλαβή Απόφασης

Η δικαιούχος υποβάλλει τη σχετική αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ – e-Υπηρεσίες, εντός τριμήνου από την είσπραξη των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.). 

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.

Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί από την ίδια τη δικαιούχο ή δι΄αντιπροσώπου της μέσω των ΚΕΠ.

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού σας λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημά σας.

Δικαιολογητικά

Α) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση

  • Βεβαίωση του e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ.Ι.Κ.Α.) για τη διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας. 

  • Βεβαίωση εργοδότη (Υπόδειγμα 1ο), (Υπόδειγμα 2ο-Τεκμαιρόμενη Μητέρα)  
  •  Αντίγραφα αποφάσεων χορήγησης επιδόματος ασθένειας, εφόσον έχει χορηγηθεί, που αφορούν σε διάστημα για το ίδιο εργασιακό έτος (εναλλακτικά ασφαλιστικό βιβλιάριο ασθένειας του τ. Ι.Κ.Α., εφόσον υπάρχει).
  •  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης στον οποίο η ασφαλισμένη είναι πρώτη δικαιούχος, όπου εμφανίζεται ο Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ). (Το δικαιολογητικό για τον τραπεζικό λογαριασμό προσκομίζεται μόνο αν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν για οποιαδήποτε παροχή του ΟΑΕΔ ή αν έχει αλλάξει).
  • Άδεια διαμονής ή εργασίας στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών.  

Β) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ (όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω ΚΕΠ ή στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, εφόσον απαιτείται)
    • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ 
    • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
    • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.) 
    • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ 
    • Άδεια διαμονής ή εργασίας στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών. 
Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την έκδοση της απόφασης.

Νομοθετικό Πλαίσιο
  • Ν. 549/1977
  • Π.Δ. 776/77
  • Π.Δ. 221/97
  • Ν.4488/2017 (άρθρο 44 παρ. 2)