ΟΑΕΔ

 

 

Νέα & Ανακοινώσεις του Νόμου

Επιστροφή

Ενημέρωση δικαιούχων του Ν.2643/98 (06 - 04 - 2016)

Αυτή την περίοδο γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών που έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των  πρώτων  πινάκων  μοριοδότησης.

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 11 του Ν.3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α΄/9-2-2004) και την με αριθμό 47852/2416/16-12-2014 (ΦΕΚ 3408/ Β΄/18-12-2014) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας:

«Κατά του πίνακα πρώτης μοριοδότησης και εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων), από όσους ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση θεραπείας (ένσταση) ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ».

Για το παραδεκτό της υποβολής αιτήσεως θεραπείας (ένστασης), προσκομίζεται παράβολο υπέρ του δημοσίου ίσο με δέκα (10) ευρώ.

Ενημερώνουμε ότι για να μην χαθεί από τους προστατευόμενους οι οποίοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση θεραπείας (ένσταση) η παραπάνω χρονική προθεσμία των δέκα (10) ημερών, καλό είναι να ενημερώνονται τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.