ΟΑΕΔ

 

 

Μαθητική - Φοιτητική - Σπουδαστική Άδεια για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ – ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΚ – ΑΤΕΙ – ΑΕΙ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ Ή ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ

 

ΓΕΝΙΚΑ:

Οι εργαζόμενοι  μαθητές - σπουδαστές – προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι ασφαλισμένοι στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και εργάζονται σε επιχειρήσεις, Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται εκτός από την κανονική τους άδεια και επιπλέον άδεια τριάντα (30) εργάσιμων ημερών τον χρόνο άνευ αποδοχών για να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν.

Οι άνω των 28 ετών φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τη σχολή της στην οποία να αναφέρετε η ημερομηνία της πρώτης της εγγραφής. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται την  άδεια των 30 ημερών άνευ αποδοχών αλλά για τα προβλεπόμενα  έτη σπουδών  της κάθε σχολής  συν δύο (2) επιπλέον (ν+2) ,  δηλαδή  πέντε (5) έτη + 2 συνολικά επτά (7) έτη αν πρόκειται για Πολυτεχνικές  ή Ιατρικές Σχολές και για της υπόλοιπες Σχολές τέσσερα (4) +2 έτη συνολικά έξι (6) έτη σπουδών.


 

I . ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Α) εργαζόμενοι  μαθητές - σπουδαστές - προπτυχιακοί φοιτητές που είναι ασφαλισμένοι στο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και εργάζονται σε επιχειρήσεις, Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. και γενικά σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να συμμετάσχουν της γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών συν δύο (2) επιπλέον (ν+2) .

Β) προπτυχιακοί φοιτητές, του Ε.Α.Π (ανεξαρτήτου ηλικίας) μόνον για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών και μόνον για γραπτές εξετάσεις σε τόπο και χρόνο που ορίζει το Ε.Α.Π & πρέπει να παραστούν.

Γ) μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργάζονται στην Ελλάδα και παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα (τόσο στον Ελλαδικό χώρο ή στο Εξωτερικό) για σπουδές έως δύο (2)  έτη, δικαιούνται ανά έτος δέκα (10) ημέρες φοιτητικής άδειας  άνευ αποδοχών μόνο για γραπτές εξετάσεις και όχι για παρουσιάσεις ή διδασκαλία κ.λ.π

Δ) Επίσης δικαιούνται την άδεια των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών άνευ αποδοχών και οι σπουδαστές  των  ΙΕΚ που εποπτεύονται από το Δημόσιο. Δικαιούνται της, άδεια τριάντα (30) ημερών, όσοι συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου και εργάζονται μόνο στον Ιδιωτικό Τομέα.


 

Επισημαίνεται ότι :

α) Οι ημέρες της άδειας μπορεί να είναι διακεκομμένες ή και συνεχόμενες αλλά πάντα στο διάστημα πλησίον της εξεταστικής περιόδου που αιτούνται κάθε φορά την επιδότηση για την άδεια άνευ αποδοχών

β) Δεν υπάρχει όριο προϋπηρεσίας στην επιχείρηση για την χορήγηση  της φοιτητικής αδείας.

γ) Οι ημέρες εργασίας και οι ημέρες άδειας εξετάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις  έως τότε  ημέρες ασφάλισής τους  από τον εργοδότη.


 

ΙI. ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ – ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

α) Δεν επιδοτούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές α) του Ε.Α.Π και β) άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού, οι οποίοι αποστέλλουν της εργασίες της διαδικτυακά (με την εξ’ αποστάσεως μέθοδο), δηλαδή δεν καταβάλλεται η επιδότηση φοιτητικής άδειας σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου ή οι φοιτητές σε οποιοδήποτε άλλο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα του εξωτερικού δεδομένου ότι η καταβολή αποδοχών αφορά μόνον της φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο.

β) Δεν καταβάλλεται η επιδότηση σε μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα δύο (2) έτη των μεταπτυχιακών σπουδών. Επίσης δεν επιδοτούνται σπουδαστές διαφόρων κέντρων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης.

γ) . Ο ΟΑΕΔ  δεν επιδοτεί το διάστημα χρήσης της κανονικής άδειας που χρησιμοποιείται για την συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις των ΙΕΚ ή ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ που παρακολουθούν.


 

ΙΙI. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Για να καταβληθεί η επιδότηση της μαθητές – σπουδαστές – φοιτητές  πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι της 31η Μαρτίου του επομένου έτους, από αυτό στη διάρκεια του οποίου έκαναν χρήση της φοιτητικής άδειας, στην Υπηρεσία του  ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που εργάζονται , και όχι στο τόπο κατοικίας του δυνητικά ωφελούμενου (μαθητή – σπουδαστή – προπτυχιακού φοιτητή – μεταπτυχιακού φοιτητή).


 

ΙV. α) Δικαιολογητικά

 1. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Δελτίου   Ταυτότητας Ομογενούς (και από τις δύο όψεις), για τους ΄Ελληνες και του Ομογενείς σπουδαστές αντίστοιχα 

 2. Φωτοτυπία Διαβατηρίου και άδειας διαμονής για τους Αλλοδαπούς σπουδαστές

 3. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης φωτοτυπία της σελίδας στην οποία αναγράφεται το ΙΒΑΝ και να εμφανίζεται ως πρώτο όνομα το ονοματεπώνυμο του ωφελουμένου και ΙΒΑΝ οποιασδήποτε Τραπέζης όπου να εμφανίζεται ως πρώτο όνομα το ονοματεπώνυμο ωφελουμένου, στην περίπτωση αυτή συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση όπου αποδέχεται ο ωφελούμενος την τυχόν προμήθεια της Τραπέζης που διαθέτει λογαριασμό.

β) Πρωτότυπα δικαιολογητικά που ζητούνται  είναι τα εξής :

 1. Βεβαίωση (σε λογότυπο της εταιρείας) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη όπου υποχρεωτικά θα αναφέρει τις  ημέρες άδειας  άνευ αποδοχών που χορήγησε  για την συμμετοχή του μαθητή σπουδαστή φοιτητή στις γραπτές εξετάσεις της σχολής στην οποία είναι εγγεγραμμένος, (εάν η εταιρεία έχει υποκαταστήματα και εργάζεται σε ένα από αυτά ο σπουδαστής, να αναφέρεται στη βεβαίωση εργοδότη σε ποιο ακριβώς εργάζεται ώστε να τα καταθέσει στη συγκεκριμένη Υπηρεσία ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ. Επίσης, εάν η επιχείρηση λειτουργεί Σάββατο, να αναφέρεται στην βεβαίωση εργοδότη).

 2. Τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης του σπουδαστή που αποδεικνύει ότι δεν έχουν ένσημα το διάστημα που έκαναν χρήση της αδείας αυτής. Επισημαίνεται ότι οι ημέρες εργασίας και οι ημέρες άδειας εξετάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις -έως τότε- ημέρες ασφάλισης τους από τον εργοδότη.

 3. Βεβαιώσεις από τα ΙΕΚ ή ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ που να αναφέρει ρητά ότι συμμετείχαν στις γραπτές εξετάσεις  όπου και θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων. Οι βεβαιώσεις θα είναι υπογεγραμμένες και θα φέρουν τη σφραγίδα της σχολής. Όλες οι βεβαιώσεις ΙΕΚ ή ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ πρέπει να είναι πρωτότυπες.


 

Επισημαίνεται ότι  από 1.2.2019 με σχετική υπουργική απόφαση το νέο κατώτατο θεσμοθετημένο ημερομίσθιο ανέρχεται στο ποσό των 29,04 Ευρώ  ανεξαρτήτου ηλικίας, βάσει του οποίου επιδοτείται ο ωφελούμενος σύμφωνα με το καθεστώς απασχόλησής του (μερικής ή πλήρους), σε συνδυασμό με τον αριθμό ημερών ασφάλισης και των ημερών φοιτητικής αδείας που αιτούνται για επιδότηση και η οποία είναι πάντα άνευ αποδοχών εκ μέρους του εργοδότη.


 

 Νομοθετικό πλαίσιο:

 1. Ν.1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α/14.4.83)

 2. ΚΥΑ 31930/14.7.83 (ΦΕΚ 444/2.8.86)

 3. ΚΥΑ 34651/29.11.96 (ΦΕΚ1122/Β/16.12.96)

 4. ΚΥΑ 33894/7.12.98 (ΦΕΚ 1276/23.12.98)

 5. Π.Δ. 483, Π.Δ. 174 

Oλα τα ΚΠΑ2 θα δέχονται τις χειρόγραφες αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλουν οι εργαζόμενοι φοιτητές - σπουδαστές. Ο τρόπος υποβολής θα είναι μέσω email και με ηλεκτρονική σάρωση προς το ΚΠΑ2 όπου ανήκει η επιχείρηση όπου απασχολούνται. Σε περίπτωση που την αίτηση την υποβάλει στο ΚΠΑ2 κατοικίας του (του φοιτητή - σπουδαστή), τότε το ΚΠΑ2 υποδοχής της αίτησης θα την αποστέλλει με email στο ΚΠΑ2 της επιχείρησης. Για αυτό το λόγο θα ζητείται από τον εργαζόμενο φοιτητή - σπουδαστή το ΑΦΜ της επιχείρησης καθώς και η ταχ/κη δ/νση και ο Τ.Κ. της επιχείρησης όπου απασχολείται.
Και για τις περιπτώσεις των αιτήσεων για την φοιτητική άδεια για συμμετοχή στις εξετάσεις από τους φοιτητές - σπουδαστές προς τα αρμόδια ΚΠΑ2, ισχύει η με αριθμ.22096/20-3-2020 εγκύκλιο του ΟΑΕΔ  περί παράτασης κάθε είδους προθεσμιών.