Εκπαιδευόμενοι ΚΕΚ ΑμεΑ

Κάθε εκπαιδευόμενός μας με την ολοκλήρωση της φοίτησής του, έχει υποστηριχθεί συστηματικά, ώστε να αποτελέσει όχι απλά ένα νέο άτομο, απόλυτα καταρτισμένο και ικανό με τεχνικές δεξιότητες, που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του επαγγέλματος στο οποίο έχει καταρτιστεί, αλλά ουσιαστικά έναν νέο πολίτη ικανά αυτονομημένο, με τις αντίστοιχες κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί και να λειτουργήσει δυναμικά στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

 

Εκπαιδευόμενοι στην Πρότυπη Βιοτεχνική Μονάδα Λακκιάς Θεσσαλονίκης

Η ΠΒΜ προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση σε 140 κατά μέσο όρο εφήβους ανά εκπαιδευτικό έτος. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου η διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους ορίζεται από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους.

Η φοίτηση διαρκεί 3 έως 4 χρόνια, ανάλογα με την επίδοση των καταρτιζομένων. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των εκπαιδευσίμων περιλαμβάνει 30 διδακτικές ώρες, που κατανέμονται ως εξής:

 • Εργαστήριο Ειδικότητας: 23 ώρες
 • Ειδική Αγωγή: 3 ώρες
 • Ψυχαγωγική Αγωγή: 1 ώρα
 • Μουσική: 1 ώρα
 • Γυμναστική: 2 ώρες

Η γνωριμία και πρώτη επαφή ενός υποψηφίου μαθητή ή μαθήτριας και των γονέων του με  την ΠΒΜ ξεκινάει πάντα το πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου με την λήξη κάθε σχολικής χρονιάς.

Προτείνεται αρχικά μία ξενάγηση στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της σχολής, ώστε να αποκτήσει ο ίδιος αλλά και οι κηδεμόνες του μία πρώτη εικόνα για την δομή και το πλαίσιό μας.

Ακολουθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής, άμεσα και κατόπιν καθορισμένου ραντεβού με τα στελέχη του Συμβουλευτικού μας Σταθμού (ψυχολόγο – κοινωνικό λειτουργό – παιδοψυχίατρο, εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικό τεχνικής ειδικότητας), συνάντηση και συνεργασία διαρκείας κατά μέσον όρο ενός δημιουργικού δίωρου, με τον γονέα – κηδεμόνα, αλλά και τον ίδιο τον υποψήφιο μαθητή, κατά την οποία  επιτυγχάνεται μια διεξοδική διερεύνηση  με αντίστοιχα τεστ και διαγνωστικές διαδικασίες,  της  εικόνας του υποψηφίου, ώστε να δοθούν οι σωστές κατευθύνσεις  για την ένταξή του στο πρόγραμμα του πλαισίου μας λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τις προσμονές των γονέων του.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσεται ατομικός φάκελος για τον υποψήφιο μαθητή, κατόπιν διεπιστημονικής συνεργασίας των ψυχολόγων, των κοινωνικών λειτουργών, του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, του εκπαιδευτικού τεχνικής ειδικότητας και του παιδοψυχίατρου, με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την εγγραφή και την αξιολόγησή του, καθώς και οι απαιτούμενες εκθέσεις που περιγράφουν τον μαθητή. Συνυποβάλλονται και οι αντίστοιχες εκθέσεις από όλα τα μέλη, όπου προτείνεται η κατεύθυνση που δύναται να ακολουθήσει ο υποψήφιος μαθητής λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την προτίμηση του ιδίου αλλά και τις προσμονές των γονέων του.

Ο ατομικός φάκελος του κάθε υποψηφίου με τα αντίστοιχα πρακτικά υποβάλλονται συγκεντρωτικά προς την Επιτροπή Διοίκησης  της ΠΒΜ, με εισηγητή τον Διευθυντή της, ώστε να  εγκριθεί – επικυρωθεί η εγγραφή του υποψηφίου στο πρόγραμμα του πλαισίου και να ενταχθεί  για το πρώτο δοκιμαστικό δίμηνο (σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό λειτουργίας) στην κατάλληλη κατεύθυνση και ειδικότητα.

Με την έναρξη του σχολικού έτους και καθ’ όλη την διάρκεια του δοκιμαστικού διμήνου (Οκτώβριος – Νοέμβριος), ο μαθητής  παρακολουθεί ενεργά το δοκιμαστικό πρόγραμμα, ώστε να διαπιστωθεί η ουσιαστική δυνατότητα ένταξής του  και προσαρμογής του στο γενικότερο πλαίσιο. Παράλληλα με τον εκπαιδευτικό του, υποστηρίζεται με αντίστοιχο πρόγραμμα  συμβουλευτικά και ενισχυτικά και από τον υπεύθυνο Ψυχολόγο και τον Κοινωνικό Λειτουργό, ενίοτε και από τον Παιδοψυχίατρο, εφόσον απαιτείται.

Το πρόγραμμα του δοκιμαστικού διμήνου αξιολογεί πέραν των δεξιοτήτων του μαθητή στον τεχνικό και γνωστικό τομέα, τις κοινωνικές του δεξιότητες αλλά και γενικότερα την όλη του ψυχοσυναισθηματική δυναμική, ατομικά, στην ομάδα και γενικότερα στο όλο πλαίσιο.

Εφόσον ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, η διεπιστημονική ομάδα του Συμβουλευτικού Σταθμού της Σχολής, συνεδριάζει με το πέρας του διμήνου, παρουσία όλων των υπευθύνων που αφορούν τον μαθητή, (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, παιδοψυχίατρο, νοσηλευτή και όλους τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στο πρόγραμμα του μαθητή: εκπαιδευτικό τεχνικής ειδικότητας, εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, γυμναστή, μουσικό, ψυχαγωγό), ώστε να αξιολογηθεί εκ νέου η όλη εικόνα, να επισημανθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και να γίνουν οι αντίστοιχες εκθέσεις. Σαφώς υπάρχει η πιθανότητα, εφόσον προκύψει από τα συλλεχθέντα στοιχεία, ο μαθητής να μην έχει ενταχθεί επαρκώς στο πρόγραμμα και να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Τότε ακολουθούνται οι αντίστοιχες παρεμβάσεις  στους γονείς, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό για την εξέλιξη του.

Τα πρακτικά αξιολόγησης υποβάλλονται εκ νέου στην Επιτροπή Διοίκησης της ΠΒΜ, όπου και επικυρώνεται ή όχι, η ουσιαστική ένταξη του μαθητή στο πρόγραμμα της Μονάδας.

Καθ’ όλη την μετέπειτα πορεία της φοίτησης του μαθητή, κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην κατεύθυνση και την ειδικότητα που εντάχθηκε, ακολουθείται η συστηματική του υποστήριξη από την διεπιστημονική ομάδα, ενισχυτικά και συμβουλευτικά σύμφωνα με τις ανάγκες του σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο, πάντα σε άμεση συνεργασία και με το οικογενειακό του περιβάλλον, ώστε να επιτευχθεί  ολιστικά η ψυχολογική  και κοινωνική του  υποστήριξη  με απώτερο στόχο, πέραν της επαγγελματικής του κατάρτισης, να ενισχυθούν  οι κοινωνικές του δεξιότητες, η ισορροπία της συναισθηματικής του κατάστασης και η κατάκτηση, στο επίπεδο των δυνατοτήτων του,  της αυτονόμησής του.

Κάθε μαθητής συμμετέχει ενεργά πέραν της τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε όλες της δραστηριότητες της σχολής, αθλητικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου και υποστηρίζεται αντίστοιχα.

Λαμβανομένου υπόψη ότι οι μαθητές της ΠΒΜ είναι άτομα εφηβικής ηλικίας, και πάντα με απόλυτη συνεργασία και συμφωνία με το οικογενειακό τους περιβάλλον, πραγματοποιούνται, επίσης, ομάδες βιωματικών ασκήσεων (ψυχολόγος – κοινωνικός λειτουργός – παιδοψυχίατρος) ώστε να ενισχυθούν οι δεξιότητες διαντίδρασης και επικοινωνίας, να αναπτυχθούν και να καλλιεργηθούν οι κοινωνικές αλλά και επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Με την ολοκλήρωση κάθε έτους φοίτησης πραγματοποιείται η τελική συνεργασία - συνεδρίαση όλης της διεπιστημονικής ομάδας, όπου αξιολογείται η φοίτηση του μαθητή και κατατίθενται προτάσεις για την περαιτέρω υποστήριξή του.

Ο μαθητής στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, συμμετέχει στις πρακτικές δοκιμασίες (εξετάσεις), στο αντικείμενο της ειδικότητάς του, σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο (εργαστήρια – ειδική αγωγή), παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του και καθορισμένης τριμερούς επιτροπής σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας και τα πρακτικά κατατίθενται συγκεντρωτικά στην Διοικούσα Επιτροπή.

Πιλοτικά εφαρμόζονται καθόλη την διάρκεια της φοίτησής του και τα εξής προγράμματα από αρμόδιες ομάδες του προσωπικού:

 • Πρόγραμμα προσωπικής υγιεινής, φροντίδας και αυτονόμησης (Νοσηλευτές)
 • Πρόγραμμα απογευματινών δραστηριοτήτων, επένδυσης ελευθέρου χρόνου και αποσυμφόρησης των γονέων, σε συνεργασία με φορείς της πόλης μας: Ερυθρός Σταυρός, αθλητικά σωματεία ΑΜΕΑ, πολιτιστικούς φορείς κλπ. (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Γυμναστές, Μουσικοί)
 • Πρόγραμμα κοινωνικής στήριξης οικογενειών μαθητών μας, από εθελοντικούς κοινωνικούς φορείς στήριξης (παροχές σίτισης, ειδών πρώτης ανάγκης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης).
 • Πρόγραμμα προετοιμασίας αποφοίτων μαθητών για τις τυπικές διαδικασίες ένταξής τους στην αγορά εργασίας (Άμεση διασύνδεση και προώθηση σε προγράμματα του ΟΑΕΔ και δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης).
 • Πρόγραμμα Οικοτεχνικής Αγωγής με στόχο την εκμάθηση διατροφικών κανόνων και την απόκτηση δεξιοτήτων για την παρασκευή βασικών γευμάτων.
Εκπαιδευόμενοι στο ΚΕΚ ΑμεΑ Αθηνών

Δικαίωμα φοίτησης στα προγράμματα της σχολής ΑΜΕΑ έχουν:

 • Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 50% (με την προσκόμιση Γνωμάτευσης από Α’ βαθμια Υγειονομική Επιτροπή του ΙΚΑ ή Γνωμάτευση ΚΕΠΑ) ηλικίας 18-55 ετών με τις παθήσεις που αναφέρονται ακολούθως,
  • Σωματικές αναπηρίες
  • Οργανικές ανεπάρκειες (καρδιακή, νεφρική, καρκίνο, σκλήρυνση κατά πλάκας κλπ.)
  • Κώφωση – βαρηκοΐα
  • Ελαφρά νοητική υστέρηση
  • Ολική ή μερική τύφλωση
  • Ψυχιατρικές παθήσεις
 • Έλληνες υπήκοοι, ή ομογενείς καθώς και αλλοδαποί που γεννήθηκαν και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα ή κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της ελληνικής τουλάχιστον Β’ επιπέδου,
 • Οι υποψήφιοι/ες να μην έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης της Σχολής ΑΜΕΑ ή άλλο πρόγραμμα κατάρτισης σε ΚΕΚ τα τελευταία 3 χρόνια.

Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη, τα μαθήματα πραγματοποιούνται από Δευτέρα ως Παρασκευή (8.30 – 13.30) και ο χρόνος έναρξης των προγραμμάτων ορίζεται με απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιδοτούνται με βάση τις αποφάσεις του ΟΑΕΔ.

Κάθε εκπαιδευόμενός μας με την ολοκλήρωση της φοίτησής του, έχει υποστηριχθεί συστηματικά, ώστε να αποτελέσει όχι απλά ένα νέο άτομο, απόλυτα καταρτισμένο και ικανό με τεχνικές δεξιότητες, που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του επαγγέλματος στο οποίο έχει καταρτιστεί, αλλά ουσιαστικά έναν νέο πολίτη ικανά αυτονομημένο, με τις αντίστοιχες κοινωνικές δεξιότητες ώστε να μπορέσει να ενταχθεί και να λειτουργήσει δυναμικά στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.