ΟΑΕΔ

 

 

Ισχύουσα Υπουργική Απόφαση - Εγκύκλιοι

Νομοθετικό πλαίσιο ηλεκτρονικής υποβολής:

Από 01-03-2013, κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων και των αναφερόμενων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που απασχολεί  εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», το οποίο  διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στοιχεία στα έντυπα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Οι όροι και προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση  29502/85/01.09.2014 (ΦΕΚ 2390/Β΄/08.09.2014) και στην τροποποίηση και συμπλήρωση αυτής ΥΑ 49327/10702/22.12.2014 (ΦΕΚ 3456/Β΄/23.12.2015).


Για τον ΟΑΕΔ υποβάλλονται τα έντυπα:
• Ε3. Ενιαίο έντυπο Αναγγελίας πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης)
• Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού
• Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς  προειδοποίηση)
• Ε7. Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου

Επιπλέον, υποβάλλονται τα Ειδικά Έντυπα ΟΑΕΔ που αφορούν σε μη εξαρτημένη σχέση εργασίας:

Ε3.1. Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (αφορά Δημόσιο τομέα, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και εταιρείες δημοσίου)

Ε3.4. Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας

 

  1. Υπουργική Απόφαση 29502/85/1-9-2014 (ΦΕΚ  2390/Β’/08/09/2014) περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του (ΣΕΠΕ) και (ΟΑΕΔ). Περισσότερα
  2. Εγκύκλιος Εφαρμογής (31349/95/15-9-2014) της ΥΑ (29502/85/1-9-2014) Περισσότερα
  3. Εγκύκλιος (37917/122/25-8-2015) - Ηλεκτρονικός συγχρονισμός του Πληροφοριακού Συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ" Περισσότερα