Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Τα Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας  λειτουργούν σε 30 ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Στόχος των Γ.Δ.Ε.Ε. είναι η εξεύρεση περισσότερων θέσεων πρακτικής άσκησης για τους μαθητές των Σχολών, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ. Κάθε χρόνο, τα Γραφεία Διασύνδεσης διοργανώνουν σε τοπικό επίπεδο κοινές εκδηλώσεις με εργοδοτικούς φορείς, επιμελητήρια, επιχειρήσεις, κλπ (διαγωνισμούς επίδειξης δεξιοτήτων μαθητευομένων, διαλέξεις, ημέρες καριέρας, κλπ). Οι υπεύθυνοι των Γ.Δ.Ε.Ε έχουν καταρτιστεί σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής και τεχνικών αναζήτησης εργασίας.
 Τα Γ.Δ.Ε.Ε απευθύνονται σε νέους/νέες εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, σε μαθητές/τριες των ΕΠΑΣ Μαθητείας, στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ, σε μαθητές Γυμνασίων, επιχειρήσεις, εκπροσώπους εργοδοτικών φορέων και εργατικών κέντρων, επιμελητήρια κ.λπ. 
 
 Οι βασικότερες αρμοδιότητες των ΓΔΕΕ αφορούν σε :
o Προγραμματισμένη ετήσια διαβούλευση με τοπικά επιμελητήρια και παραγωγικούς φορείς για την ανίχνευση των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της τοπικής αγοράς εργασίας. Μετά τη διαβούλευση ο υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης οφείλει να συντάσσει έκθεση πριν τη λήξη του σχολικού έτους την οποία θα αποστέλλει στη Δ/νση Αρχικής Εκπαίδευσης (Α2).
o Επαναπροσδιορισμό των ειδικοτήτων που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΣ με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω έκθεσης.
o Συντονισμό της διαδικασίας για την τοποθέτηση μαθητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αντίστοιχες με την ειδικότητα τους.
o Παρακολούθηση των προσφερόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω του portal Μαθητείας
o Διοργάνωση κοινών ημερίδων μαθητών και αποφοίτων ΕΠΑΣ με εργοδοτικούς φορείς (Ημερίδες Καριέρας)
o Πρόσκληση εκπροσώπων των τοπικών εργοδοτικών φορέων για την παρουσίαση εργασιακών ζητημάτων και οργάνωση διαλέξεων επιχειρηματικότητας από εργοδότες κατά τις ώρες διδασκαλίας στους μαθητές των ΕΠΑΣ και των ΙΕΚ.
o Ετήσια συνάντηση με φορείς της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για αμοιβαία ενημέρωση σχετικά με την πορεία της τοπικής αγοράς εργασίας.
o Ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου για την παρακολούθηση της συνολικής πορείας των ασκούμενων μαθητών. Καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των δεξιοτήτων των μαθητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 

Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης λειτουργούν στις ακόλουθες Σχολές Μαθητείας ΟΑΕΔ:

 

 

ΕΣΠΑ