ΟΑΕΔ

 

 

Εξαιρέσεις Ηλεκτρονικής Υποβολής

Σύμφωνα με την με αρ.37917/122/25.08.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΧΟ465Θ1Ω-Θ5Ω) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. α, του υπ’ αριθμ. 5072/6/25-02-2013 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 449/β/25.02.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 παρ. α΄ του υπ’ αριθμ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ 2390/Β΄/08.09.2014), ολοκληρώθηκε (εν μέρει) ο ηλεκτρονικός συγχρονισμός του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και από 02.09.2015, καθίσταται εφικτή η πρόσβαση και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Εργοδοτών που τους έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περισσότερα από ένα ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη)
  2. Εργοδοτών που είχαν απογραφεί, αρχικά, στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με λάθος ΑΦΜ και στη συνέχεια, παρόλο που είχε πραγματοποιηθεί σχετική διόρθωση του ΑΦΜ στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν καθίστατο εφικτή η πρόσβαση και ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικού συγχρονισμού των δύο συστημάτων

Οι εργοδότες που ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις από 02-09-2015 είχαν προαιρετικά τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» τα έντυπα του άρθρου 2 της υπ’ αρίθμ. 29502/85/01-09-2014 ΥΑ, ισχυουσών των καθοριζόμενων από τις σχετικές διατάξεις προθεσμιών, ενώ από 01.10.2015 εφαρμόζεται πλέον υποχρεωτικά και γι’ αυτούς η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Συνεπώς, από 01-10-2015, οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ παύουν για τις ανωτέρω περιπτώσεις εργοδοτών να δέχονται τα αντίστοιχα έντυπα αρμοδιότητας τους με προσέλευση στην υπηρεσία, πλην των περιπτώσεων παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών (άρθρο 4, παρ. στ΄ της υπ’ αριθ. 29502/85/01-09-2014 ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Τονίζεται ότι η διαδικασία κατάθεσης των σχετικών εντύπων του άρθρου 2 με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν στη χειρόγραφη υποβολή, συνεχίζεται, μέχρι τον πλήρη ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», για τις εξής περιπτώσεις:

  1. εργοδοτών που έχουν απογραφεί χωρίς ΑΦΜ στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. διαχειριστές πολυκατοικιών)
  2. εργοδοτών που δεν έχουν την υποχρέωση απογραφής στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω του ότι απασχολούν εργαζόμενους που δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. εργάτες γης)
  3. εργοδοτών που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου).

Οι ως άνω περιπτώσεις εργοδοτών αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και παραμένουν στις εξαιρέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής, βάσει του αρθ.9 της υπ’ αρίθμ. 29502/85/01-09-2014 ΥΑ

Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να ελέγχουν, βάσει σχετικής διαδικασίας, αν οι εργοδότες έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η έντυπη υποβολή με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία γίνεται με την συμπλήρωση των παρακάτω εντύπων

 

Έντυπα

  1. Αναγγελία πρόσληψης (Ν.Δ.2656/53 & 763/70) Download
  2. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού Download
  3. Καταγγελία σύμβασης εργασίας Download
  4. Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου Download