Μαθητεία / Εργοδότες

  1. Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ λειτουργούν με το Δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης.

Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑ.Σ (για 1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα (για 4 ημέρες την εβδομάδα τουλάχιστον) ασκούνται πρακτικά σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους.

  1. Μεταξύ εργοδότη, μαθητή και σχολείου υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητευόμενου.
  2. Ο πρακτικά ασκούμενος μαθητής ακολουθεί, κατά κανόνα, το ισχύον ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι η απασχόληση όλων των μαθητών είναι έξι (6) ώρες την ημέρα και μέχρι τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα στην περίπτωση εξαήμερης απασχόλησης.
  3. Σε περίπτωση τετραήμερης ή πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες απασχόλησης είναι είκοσι τέσσερες (24) ή τριάντα (30) αντίστοιχα. Συμψηφισμός στις ώρες εργασίας των υπολοίπων ημερών δεν γίνεται και δεν επιδοτείται σε καμία περίπτωση ημέρα κατά την οποία δεν πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση – Μαθητεία. Επίσης δεν επιδοτείται η ημέρα κατά την οποία ο μαθητής υποχρεούται να προσέρχεται  πρωί στο σχολείο.
  4. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις(1) οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006  κατά τη διάρκεια της  Πρακτικής Άσκησης - Μαθητεία , αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (29,04€), δηλαδή  με 21,78€.
  5. Το ως άνω ποσοστό αμοιβής ισχύει για όλα τα εξάμηνα σπουδών.
  6. Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στον  ΕΦΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών, (δηλ στο ποσό των 10,89 ευρώ), οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών  για κάθε ημέρα Πρακτικής Άσκησης διαμορφώνονται  ως εξής (από 01-02-2019, λόγω της αύξησης του κατώτατου ημερομισθίου- Υ.Α. με αρ. 4241/117/30-01-2019, ΦΕΚ 173 Β΄):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)

Ημερομίσθιο

29,04€ * 75% = 21,78€

Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές

21,78/2 = 10,89€ 

Εισφορές εργοδότη

10,89€ * 37,28% = 4,06€

Εισφορές μαθητή

10,89€ * 3,28% = 0,36€

Σύνολο εισφορών

4,06€ + 0,36€ = 4,42€

Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή

21,78-0,36 = 21,42€

Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης

21,74€ (ημερομίσθιο) – 16,54€ (επιδότηση) = 5,24

5,24  + 4,06 (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το 1995 μέχρι σήμερα, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κάθε χρόνο, επιδοτείται η κάθε μέρα πρακτικής άσκησης των μαθητών τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης πραγματικής απασχόλησης (από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου).

Το ποσό της επιδότησης για το έτος 2020 έχει οριστεί 16,54 ευρώ την ημέρα και καταβάλλεται αποκλειστικά στους μαθητές από την ΕΠΑ.Σ φοίτησης. 

Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν).

Στις περιπτώσεις σπουδαστικής και κανονικής άδειας καταβάλλεται ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο από τους εργοδότες στους μαθητές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συγκεκριμένα:
Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που πραγματοποιούν Μαθητεία/Πρακτική άσκηση σε φορείς του Δημοσίου, γίνεται στο σύνολο του προβλεπόμενου ημερομισθίου από τους εργοδότες.
Η αποζημίωση για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας των μαθητών που πραγματοποιούν Μαθητεία/Πρακτική άσκηση στον Ιδιωτικό τομέα, καταβάλλεται από το ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ν.1346/83 & ν.3144/2003). 
Η διαδικασία καταβολής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr/mathetikes-/-phoitetikes-paroches.

Η αποζημίωση για τις ημέρες της κανονικής άδειας καταβάλλεται από τους εργοδότες στο σύνολο του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ημερομισθίου για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ.(21,78 ευρώ)

Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

9. α) Κανονικές άδειες: Οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος κανονική άδεια με αποδοχές(2) μετά από συμπλήρωση δωδεκάμηνης συνεχούς ή και διαλείπουσας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .

Πίνακας υπολογισμού κανονικών αδειών:

ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ

 

Ανά έτος

Ανά μήνα

για 2 μήνες

για 6 μήνες

για 8 μήνες

για 10 μήνες

Για πρακτική 4 ημέρες την εβδομάδα

16,00

1,33

2,67

8,00

10,67

13,33

 

 

 

 

 

 

 

Για πρακτική 5 ημέρες την εβδομάδα

20,00

1,67

3,33

10,00

13,33

16,67

 

 

 

 

 

 

 

Για πρακτική 6 ημέρες την εβδομάδα

24,00

2,00

4,00

12,00

16,00

20,00

 

β) Σπουδαστική άδεια: Οι μαθητές, που δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται κάθε χρόνο – πέρα από την κανονική άδεια – πρόσθετη άδεια, (σπουδαστική), μέχρι 30 εργάσιμες ημέρες, κατ’ ανώτατο όριο το χρόνο, ανεξάρτητα από το χρόνο προηγούμενης απασχόλησής τους, για συμμετοχή τους στις εξετάσεις (άρθρο 2 του Ν. 1346/83 και υπ’ αριθμ. 34651/29-11-96 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης). Η ως άνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

Ο εργοδότης που προτίθεται να διαθέσει θέσεις Μαθητείας σε μαθητές των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση τους στη συγκεκριμένη ειδικότητα , τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό . Ο εργοδότης, επίσης, μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται για την προστασία των εργαζομένων. 
Ο ανώτατος αριθμός μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 26385/β/20-2-2017ΚΥΑ «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας» ο αριθμός των μαθητευομένων που δύναται να δέχεται κάθε Επιχείρηση- Φορέας ορίζεται ως εξής: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (με σχέση εξαρτημένης εργασίας)

 ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΑ.Σ - ΕΠΑ.Λ - ΙΕΚ)

 

Ατομική Επιχείρηση

1

 

1  έως  5

1

 

6  έως  10

2

 

11  έως  14

2

 

 15  έως  20

3

 

21  έως  26

4

 

27  έως  32

5

 

 33  έως  38

6

 

39  έως  44

7

 

 45  έως  50

8

 

 51  έως  55

9

 

 56  έως  61

10

 

Γενικά το ποσοστό των μαθητευόμενων σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17% στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο. Συγχρόνως ο αριθμός των μαθητευόμενων ανά παράρτημα επιχείρησης ή φορέα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 40. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία δε διαθέτουν υποκαταστήματα, μπορούν να δέχονται μαθητευόμενους που αντιστοιχούν στο 17% των υπαλλήλων.

Η πράξη Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ έχει ενταχθεί στο ΕΠΑΝΑΔ & ΕΔΒΜ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-20 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.  

Στο πλαίσιο αυτό το κόστος της επιδότησης των 16,54 ευρώ ανά ημέρα Πρακτικής Άσκησης για κάθε ωφελούμενο καλύπτεται από το ΕΚΤ και Εθνικούς πόρους.

Υπεύθυνη Δημοσιότητας του έργου «Πρακτικής Άσκηση των Μαθητών στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ» είναι η κ. Μαρία Μπαρτσώκα (Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης).

 
 

 

ΕΣΠΑ