ΟΑΕΔ

 

 

Εγγραφή Φυσικού Προσώπου στο μητρώο του ΟΑΕΔ

 

Στο μητρώο φυσικών προσώπων του ΟΑΕΔ μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες ή/και παροχές του Οργανισμού που απευθύνονται σε Φυσικά πρόσωπα / Εργαζόμενους

 

Για την εγγραφή στο μητρώο φυσικών προσώπων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ
  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

 

Η εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

 

Απόδοση κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Μετά την εγγραφή του ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης). Μέσω του εγγράφου αυτού ο συναλλασσόμενος μπορεί να κάνει την εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (eServices IIS) του Οργανισμού και να κάνει χρήση ως πιστοποιημένος χρήστης. (Βλέπε αναλυτικές οδηγίες εγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Pdf)

 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν παραλάβει το έγγραφο «Απόδοση στοιχείων ταυτοποίησης στη Διαδικτυακή Πύλη» (κωδικοί πρόσβασης) από το ΚΠΑ2 μπορεί να αποκτήσει τους κωδικούς πρόσβασης μέσω της ΓΓΠΣ και της διαλειτουργικότητας που υπάρχει με αυτή. Ο συναλλασσόμενος με χρήση των κωδικών του στο σύστημα της ΓΓΠΣ και της καταγραφής του ΑΜΚΑ, αναγνωρίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (eGovernment IIS) του Οργανισμού, πιστοποιείται στο σύστημα και του αποδίδονται οι κωδικοί εισόδου σε αυτό. Η διαδικασία αυτή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο για φυσικά πρόσωπα. (Βασική προϋπόθεση αποτελεί να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος κωδικούς στο TAXISnet και να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του ΟΑΕΔ [είτε ως άνεργος είτε ως δικαιούχος κοινωνικών παροχών του Οργανισμού]).

Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μέσω κωδικών της ΓΓΠΣ