ΟΑΕΔ

 

 

Εγγραφή στα Μητρώα του ΟΑΕΔ

Στο μητρώο εργοδοτών του ΟΑΕΔ μπορεί να εγγραφεί οποιαδήποτε επιχείρηση/εργοδότης του ιδιωτικού τομέα, που επιθυμεί να λάβει υπηρεσίες που απευθύνονται σε εργοδότες (π.χ. υπηρεσία αναζήτησης προσωπικού, υπηρεσία αναγγελίας κενής θέσης εργασίας, υπηρεσία πρότασης υποψηφίων, συμμετοχή σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, κ.α)

 

Η διαδικασία εγγραφής επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/e-yperesies πραγματοποιείται με χρήση κωδικών taxisnet, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ».

 

Η διαδικασία αυτή δεν αφορά ατομικές επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν ήδη εγγραφεί στον ΟΑΕΔ ως φυσικά πρόσωπα ή άνεργοι, καθώς και τις περιπτώσεις εγγραφής υποκαταστήματος από ήδη εγγεγραμμένη επιχείρηση.

Στις περιπτώσεις αυτές η εγγραφή πραγματοποιείται αποστέλλοντας email με το αίτημα, στην Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση και επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

Για ατομική επιχείρηση:
- βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης
- αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας


Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, πρέπει ο νόμιμα ορισμένος εκπρόσωπος να προσκομίσει:
- Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης και του υποκαταστήματος
- ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας
- ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου
- αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας


Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αποστολής email, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα: (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses ). Στην ΥΔ θα δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.


Εδώ μπορείτε να βρείτε την Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση σύμφωνα με την έδρα της: http://www.oaed.gr/pou-aneko
Εδώ μπορείτε να βρείτε τα email των Υπηρεσιών: http://www.oaed.gr/email