ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους για την αγορά βιβλίων.
Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση Επιταγής Αγοράς Βιβλίου.