Φόρμα Επικοινωνίας

Σημείωση:

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων στις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/28.12.1998), να περιέχουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση κατοικίας ή της έδρας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το μήνυμα.

Τα στοιχεία σας δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό πέρα από την επικοινωνία μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οτιδήποτε χρειάζεστε. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα θέματα:

ΟΑΕΔ