Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Οργανισμός

Διεύθυνση

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

http://www.gsae.edu.gr/el/

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html

ΕΛ.ΣΤΑΤ.- Ελληνική Στατιστική Αρχή

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

www.dpa.gr

Συνήγορος του Πολίτη

www.synigoros.gr

ΕΚΚΕ - Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

http://www.ekke.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)

http://www.eoppep.gr/index.php/el/

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι Ε.Α.Δ.)

http://www.eiead.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)

https://www.mou.gr/el/Pages/Default.aspx

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020)

http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.)

http://www.esfhellas.gr/el/Pages/Default.aspx

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών

http://www.eye-ekt.gr/%28S%280kmmzq55vphmeu55y2sikrrh%29%29/eye/intro.aspx

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (πρώην EQUAL)

http://www.equal-greece.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

http://www.epanad.gov.gr/

Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

http://www.epper.gr/el/Pages/Default.aspx

Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

http://www.epep.gr/

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα

http://www.antagonistikotita.gr/greek/

Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

http://www.digitalplan.gov.gr/portal/

Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

http://www.edulll.gr/

Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση

http://www.epdm.gr/

Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη

http://www.tye.gr/el/Pages/Default.aspx

Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

http://www.epeaa.gr/el/Pages/Default.aspx

Οργανισμός

Διεύθυνση

ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

http://www.makedonia-thrace.gr/el/Pages/Default.aspx

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Default.aspx

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

http://www.kriti-aigaio.gr/el/Pages/Default.aspx

ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου

http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr/el/Pages/Default.aspx

ΠΕΠ Αττικής

http://www.attikis.gr/el/Pages/Default.aspx

Οργανισμός

Διεύθυνση

ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.

http://www.inegsee.gr/

ΙΒΕΠΕ - Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

http://www.ivepe.gr/products6.php?wh=5&lang=1

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

http://www.iep.edu.gr/index.php/el/

Οργανισμός

Διεύθυνση

ΓΣΕΕ - Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας

http://www.gsee.gr/

ΣΕΒ - Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

http://www.sev.org.gr/

ΕΣΕΕ - Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

http://www.esee.gr/

ΓΣΕΒΕΕ - Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας

http://www.gsevee.gr/

ΣΕΤΕ - Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

http://sete.gr/

ΙΟΒΕ - Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

http://iobe.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission)

http://ec.europa.eu/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη (European Commission - Employment, Social Affairs & inclusion)

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=el

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη - Κοινωνικός Διάλογος (Commission: European Social Dialogue)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en

Eurostat - Your key to European statistics

http://ec.europa.eu/eurostat

European Social Observatory

http://www.ose.be/EN/

European Lifelong Policy Guidance Network

http://www.elgpn.eu/

Citizens for Europe - The meeting point for citizen organisations and movements to highlight and share projects, events, good and bad practices

http://www.citizensforeurope.eu/organisation/european-social-observatory

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

http://www.cedefop.europa.eu/

Europass - Νέες προοπτικές μάθησης και εργασίας στην Ευρώπη

https://europass.cedefop.europa.eu/el/home

OECD -Organisation for Economic Co-operation and Development

http://www.oecd.org/index.htm

ILO - International Labour Organization

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Οργανισμός

Διεύθυνση

ETUC - European Trade Union Confederation

https://www.etuc.org/

ETUI - European Trade Union Institute

http://www.etui.org/

EVTA - European Vocational Training Association

http://www.evta.eu/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ.

http://www.oyoaed.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

http://www.gsae.edu.gr/el/

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού - ΑΣΕΠ

www.asep.gr

Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών

www.doatap.gr

Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

www.inedivim.gr

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

www.iky.gr

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)

http://www.eoppep.gr/index.php/el/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020)

http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

Οργανισμός

Διεύθυνση

European Lifelong Policy Guidance Network

http://www.elgpn.eu/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική

www.keaes.ppp.uoa.gr

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.)

www.elesyp.gr

Διεθνής σύλλογος για τον Σχολικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό

www.iaevg.org

Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Κύπρου (Υ.Σ.Ε.Α.)

www.moec.gov.cy

Εταιρία παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

www.icap.gr

Οργανισμός

Διεύθυνση

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

http://www.gsae.edu.gr/el/

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού - ΑΣΕΠ

www.asep.gr

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

www.iky.gr

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)

http://www.eoppep.gr/index.php/el/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020)

http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

Οργανισμός

Διεύθυνση

European Social Observatory

http://www.ose.be/EN/

European Lifelong Policy Guidance Network

http://www.elgpn.eu/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εταιρία παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

www.icap.gr

Καριέρα ΑΕ

www.kariera.gr

Diorismos.gr

www.diorismos.gr

Skywalker.gr - Εργασία στην Ελλάδα

www.skywalker.gr

Cosmos Jobs

www.cosmosjobs.com

Jobsite - Έξυπνη εύρεση εργασίας

www.jobsite.gr

 

Οργανισμός

Διεύθυνση

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού - Γενικó Εμπορικó Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

www.businessportal.gr

Υπουργείο Οικονομικών

http://www.mnec.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

http://www.gsae.edu.gr/el/

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς - Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας

http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=133&cnode=31

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html

ΕΛ.ΣΤΑΤ.- Ελληνική Στατιστική Αρχή

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Έρευνα, Καινοτομία

www.ekt.gr

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

www.elot.gr

Επιτροπή Ανταγωνισμού

http://www.epant.gr/main.php?Lang=gr

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

www.hcmc.gr

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων

www.elte.org.gr

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

www.kepe.gr

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος

www.oke.gr

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

http://okeobservatory.gr

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)

http://www.eoppep.gr/index.php/el/

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

http://www.opi.gr/

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

http://www.helex.gr/el/web/guest/home

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020)

http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

Οργανισμός

Διεύθυνση

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα

http://www.antagonistikotita.gr/greek/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

www.imegsevee.gr

Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

www.e-kepa.gr

Οργανισμός

Διεύθυνση

ΕΣΕΕ - Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

http://www.esee.gr/

ΓΣΕΒΕΕ - Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας

http://www.gsevee.gr/

ΙΟΒΕ - Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

http://iobe.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

www.acci.gr

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

www.oe-e.gr

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

http://web.tee.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

http://career.central.ntua.gr/

Πανεπιστήμιο Πειραιά

http://career.unipi.gr/

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Πανεπιστήμιο Κρήτης

www.carrer.tuc.gr

Οργανισμός

Διεύθυνση

European Lifelong Policy Guidance Network

http://www.elgpn.eu/

Ευρωπαϊκή Πύλη για τις Μ.Μ.Ε

http://ec.europa.eu/small-business/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

www.eib.org

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις Μικρές Επιχειρήσεις, Επιχ/τα

www.ecsb.org

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εταιρία παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών

www.icap.gr

Ακαδημία επιχειρηματικότητας

www.akep.eu

Eθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας

www.grnet.gr

Επιχειρηματική ενημέρωση

www.e-boss.gr

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

http://greekregistry.eu/

Infobank Hellastat Α.Ε - Πάροχος οικονομικής και εμπορικής πληροφόρησης στην Ελλάδα

www.hellastat.gr

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

www.csrhellas.gr

EBEN (EUROPEAN BUSINESS ETHICS NETWORK) - Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής σήμερα στην Ευρώπη

www.eben.gr

Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (Enterprise Greece Invest & Trade)

www.investingreece.gov.gr

Σημείο ανοικτών , περιοδικών συναντήσεων μεταξύ επιχειρηματιών και επενδυτών σε ανεπίσημο περιβάλλον

http://opencoffee.gr/

Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Αθηνών Πειραιώς & Περιχώρων

www.esyne.gr

Ινστιτούτο Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας (ΜΚΟ)

www.entre.gr

Πανελληνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών

www.sate.gr

Σύμπραξη Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

www.oikosocial.gr

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων

http://senja.gr/

Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας

www.taneo.gr

Icap Hellas

www.icap.gr

findbiz

www.findbiz.gr

Ιστοσελίδα ενημέρωσης για την Επιχειρηματικότητα

www.startup.gr

Ιστοσελίδα ενημέρωσης για την Επιχειρηματικότητα

www.epixeiro.gr

Κίνημα πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών στην Ελλάδα

www.startupgreece.gov.gr

Πληροφορίες Επιχειρηματικότητας

www.epiheirimatikotita.gr

Οργανισμός

Διεύθυνση

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγυης

http://www.ypakp.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι Ε.Α.Δ.)

http://www.eiead.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020)

http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

Οργανισμός

Διεύθυνση

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

http://www.epanad.gov.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

http://www.makedonia-thrace.gr/el/Pages/Default.aspx

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Default.aspx

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

http://www.kriti-aigaio.gr/el/Pages/Default.aspx

ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου

http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr/el/Pages/Default.aspx

ΠΕΠ Αττικής

http://www.attikis.gr/el/Pages/Default.aspx

Οργανισμός

Διεύθυνση

ΓΣΕΕ - Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας

http://www.gsee.gr/

ΣΕΒ - Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

http://www.sev.org.gr/

ΕΣΕΕ - Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

http://www.esee.gr/

ΓΣΕΒΕΕ - Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας

http://www.gsevee.gr/

ΣΕΤΕ - Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

http://sete.gr/

ΙΟΒΕ - Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

http://iobe.gr/

 

Οργανισμός

Διεύθυνση

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγυης

http://www.ypakp.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)

http://www.eoppep.gr/index.php/el/

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι Ε.Α.Δ.)

http://www.eiead.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020)

http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ.)

http://www.esfhellas.gr/el/Pages/Default.aspx

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών

http://www.eye-ekt.gr/%28S%280kmmzq55vphmeu55y2sikrrh%29%29/eye/intro.aspx

Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (πρώην EQUAL)

http://www.equal-greece.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

http://www.epanad.gov.gr/

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα

http://www.antagonistikotita.gr/greek/

Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

http://www.edulll.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

http://www.makedonia-thrace.gr/el/Pages/Default.aspx

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Default.aspx

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

http://www.kriti-aigaio.gr/el/Pages/Default.aspx

ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου

http://www.thessalia-stereaellada-hpeiros.gr/el/Pages/Default.aspx

ΠΕΠ Αττικής

http://www.attikis.gr/el/Pages/Default.aspx

Οργανισμός

Διεύθυνση

ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.

http://www.inegsee.gr/

ΙΒΕΠΕ - Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

http://www.ivepe.gr/products6.php?wh=5&lang=1

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

http://www.iep.edu.gr/index.php/el/

Οργανισμός

Διεύθυνση

EVTA - European Vocational Training Association

http://www.evta.eu/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγυης

http://www.ypakp.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020)

http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

Οργανισμός

Διεύθυνση

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

http://www.minedu.gov.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης

http://www.gsae.edu.gr/el/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)

http://www.eoppep.gr/index.php/el/

Οργανισμός

Διεύθυνση

ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.

http://www.inegsee.gr/

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

http://www.iep.edu.gr/index.php/el/

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

www.imegsevee.gr

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού - ΕΙΕΑΔ

www.eiead.gr

Οργανισμός

Διεύθυνση

ΣΕΒ - Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

http://www.sev.org.gr/

ΕΣΕΕ - Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

http://www.esee.gr/

ΣΕΤΕ - Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

http://sete.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

www.acci.gr

Οργανισμός

Διεύθυνση

European Lifelong Policy Guidance Network

http://www.elgpn.eu/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Διεθνής σύλλογος για τον Σχολικό και Επαγγελματικό Προσανατολισμό

www.iaevg.org

 

Οργανισμός

Διεύθυνση

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020)

http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού - ΕΙΕΑΔ

Ν.4368-2016 (άρθρο 85) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

 

Μελέτες - Αναλύσεις

www.eiead.gr/

Οργανισμός

Διεύθυνση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission)

http://ec.europa.eu/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη (European Commission - Employment, Social Affairs & inclusion)

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=el

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη - Εγγύηση για την Νεολαία (European Commission, Employment, Social Affairs)& Inclusion, Youth Employment, Youth Guarantee)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (European Commission, Programmes, Erasmus+)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=el

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη - PARES Εταιρική Σχέση μεταξύ των Υπηρεσιών Απασχόλησης (European Commission, Employment, Social Affairs & Inclusion, European Employment Strategy, Public Employment Services, PARES)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=991&langId=el

Αναμένεται περιεχόμενο από ΟΑΕΔ

Αναμένεται περιεχόμενο από ΟΑΕΔ
 

Αυστρία

Βέλγιο

Βουλγαρία

Ηνωμένο Βασίλειο

Northern Ireland

useful links