ΟΑΕΔ

 

 

Βεβαίωση - Δήλωση Εργοδότη για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου

Έντυπο Ε7: Βεβαίωση − Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου

 *αφορά σε σύμβαση ορισμένου χρόνου, η λήξη της οποίας εξαρτάται από την αποπεράτωση ενός έργου  

 

Προθεσμία υποβολής:

Ο Εργοδότης στην περίπτωση λήξης συμβάσεων ορισμένου χρόνου έχει την υποχρέωση να υποβάλλει το Έντυπο (Ε7) της Βεβαίωσης − Δήλωσης εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την λήξη της σύμβασης. Η αναγγελία της λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε7), εκτός των εξαιρέσεων από τη ηλεκτρονική υποβολή, που υποβάλλουν με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

 

Εξαιρέσεις:

Εξαιρούνται από την ηλεκτρονική υποβολή εργοδότες που:

  1. έχουν απογραφεί χωρίς ΑΦΜ στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (όπως συμβαίνει με τους διαχειριστές πολυκατοικιών).
  2. δεν έχουν την υποχρέωση απογραφής στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω του ότι απασχολών εργαζόμενους που δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. εργάτες γης) και
  3. διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου).

(αναλυτικά βλ. Εξαιρέσεις Ηλεκτρονικής Υποβολής)

 

Για τις περιπτώσεις αυτές συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων ΟΑΕΔ (ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν στην έντυπη υποβολή) με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η προθεσμία υποβολής της λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων ορίζεται ως εξής:

Μέσα σε (8) ημερολογιακές ημέρες από την λήξη της σύμβασης, η επιχείρηση, που εντάσσεται στις εξαιρέσεις, και λήγει την σύβαση ορισμένου χρόνου υπαλλήλου της πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο «Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου» εις διπλούν και να υποβάλει στην Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) της περιοχής που απασχολείτο ο μισθωτός.

 

Εκπρόθεσμη υποβολή εντύπων:

Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, η ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή, αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων (αρθ.4, παρ. στ της ΥΑ).

 

Κυρώσεις:

Εφόσον δεν γίνει ηλεκτρονική αναγγελία της λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου στο διάστημα των τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την λήξη της σύμβσης εργασίας ορισμένου χρόνου, τότε επιβάλλονται οι ποινές (ποινικές κυρώσεις) που ορίζονται στις κείμενες διατάξεις (Ν.Δ. 2656/1953, αρθ.5, παρ.4).

Όμοια, και στις περιπτώσεις υποβολής με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (λόγω ένταξης στις μεταβατικές διατάξεις του αρθ.9 της ΥΑ-εξαιρέσεις από την ηλεκτρονική υποβολή), αν δεν γίνει κατάθεση της λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου μέσα σε (8) μέρες, τότε ισχύουν οι προαναφερόμενες κυρώσεις.