ΟΑΕΔ

 

 

Ανάπτυξη Καινοτόμου Δικτύου Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων - Πρόγραμμα Erasmus+

Η Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Erasmus+ στα πλαίσια της πρόσκλησης της Δράσης ΚΑ1 «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», ενέκρινε με υψηλή βαθμολογία τη πρόταση της σχολής ΠΒΜ Λακκιάς Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Cross Cultural Vocational Training for Teachers of SEN and Students with SEN» (κωδικός 2014-1-EL01-KA102-000410) η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο του ERASMUS+.

Με την υπ. αριθ. 2659/45/16.09.2014 απόφαση ΔΣ του Οργανισμού εγκρίθηκε η υλοποίηση του προγράμματος.

Το εγκεκριμένο πρόγραμμα της μαθησιακής κινητικότητας, θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό National Star specialist College Foundation στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην πόλη Cheltenham και περιλαμβάνει δύο δράσεις:

  • Κατάρτιση εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού
  • Κατάρτιση σπουδαστών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Στο εγκεκριμένο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 40 σπουδαστές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που καταρτίζονται σε τεχνικές ειδικότητες, με 15 συνοδούς και 30 μέλη του εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής του προσωπικού θα παρουσιαστούν στον Σύλλογο Διδασκόντων της Σχολής και απαραίτητα θα ληφθεί υπόψη κατά προτεραιότητα η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η πολύχρονη εμπειρία και η διάθεση για δέσμευση στις απαιτήσεις και το πνεύμα του προγράμματος.

Θα πραγματοποιηθούν 5 ροές καταρτιζομένων εκπαιδευτικών και 5 ροές σπουδαστών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διαρκείας 14 ημερών η κάθε μία. Η συνολική διάρκεια του σχεδίου κινητικότητας είναι 2 σχολικά έτη με έναρξη την 10η Οκτωβρίου 2014 και λήξη την 30η Μαΐου 2016.

Αναφορικά με το προσωπικό της Σχολής, θα διεξαχθεί κατάρτιση στα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης της Ειδικής Αγωγής, τη σύγχρονη επιστημονική μεθοδολογία, τις νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις, τις πιο πρόσφατες εκπαιδευτικές τεχνικές και στρατηγικές.

Σε επίπεδο τεχνογνωσίας, στόχος του σχεδίου είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών των τεχνικών ειδικοτήτων στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη νέων τεχνικών και πρακτικών που αφορούν στις ειδικότητές τους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτές θα διδαχθούν σε καταρτιζόμενους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αναφορικά με τους σπουδαστές θα πραγματοποιηθεί κατάρτιση και εκμάθηση νέων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, νέων τεχνικών μεθόδων που αφορούν στις ειδικότητές τους, την ενσωμάτωσή τους σε μια διαπολιτισμική κοινότητα και την έκθεσή τους σε νέες εμπειρίες και ερεθίσματα. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης των νέων, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, η κοινωνική τους προσαρμογή, καθώς και η ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας τους.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κινητικότητας αναμένεται η διεύρυνση του προσωπικού ορίζοντα των συμμετεχόντων, η ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η εφαρμογή των τεχνικών και πρακτικών μεθόδων και εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, η ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων, η επαφή με διεθνείς συνδέσμους και η δημιουργία διαπολιτισμικών συνεργασιών, καθώς και η δημιουργία κατάλληλων επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου