ΟΑΕΔ

 

 

Οικειοθελής Αποχώρηση Μισθωτού

Έντυπο Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

 

Προθεσμία υποβολής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4488/13.09.2017, οι εργοδότες υποχρεούνται από 13.09.2017, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου,  να αναγγέλλουν κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού εντός (4) τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της οικειοθελούς αποχώρησης. Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε5-Αναγγελία Οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ στην ως άνω προθεσμία, εκτός των εξαιρέσεων από τη ηλεκτρονική υποβολή, που υποβάλλουν με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

 

Νέες ρυθμίσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4488/13.09.2017:

  • η επισύναψη του αρχείου του ηλεκτρονικά σαρωμένου εγγράφου εντύπου με την υπογραφή του εργαζομένου καθίσταται υποχρεωτική

  • Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν υπογράψει, δύναται ο Εργοδότης να υποβάλει προς αυτόν, εντός (4) τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία οικειοθελούς του αποχώρησης, εξώδικη δήλωση με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η αναγγελία στο ΕΡΓΑΝΗ με επισύναψη της ηλεκτρονικά σαρωμένης «Έκθεσης Επίδοσης» γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης.
  • Αν δεν τηρηθούν οι νέες προβλεπόμενες προθεσμίες για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού και δεν συμπεριληφθούν στην υποβολή τα συνοδευτικά έγγραφα (όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω) η σύμβαση εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

 

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την ηλεκτρονική υποβολή εργοδότες που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΣΕΠΕ−ΟΑΕΔ−ΕΦΚΑ, λόγω μη απογραφής τους στο Μητρώο Εργοδοτών ΕΦΚΑ και συνακόλουθα χωρίς ΑΜΕ επιχείρησης και κωδικούς πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ για υποβολή ΑΠΔ (π.χ. εργοδότες που διαθέτουν μόνον κωδικούς ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου) ή λόγω απογραφής τους στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ χωρίς ΑΦΜ (π.χ. διαχειριστές πολυκατοικιών):

Για τις περιπτώσεις αυτές συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων ΟΑΕΔ μέσα σε (8) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία οικειοθελούς αποχώρησης  με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

 

Εκπρόθεσμη υποβολή εντύπων

Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, η ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η εκπρόθεσμη χειρόγραφη κατάθεση του προτυπωμένου από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εντύπου Ε5, με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Η λύση της εργασιακής σχέσης, ωστόσο, με εκπρόθεσμη υποβολή χειρόγραφου εντύπου Ε5 εκ μέρους των υπόχρεων ηλεκτρονικής υποβολής εργοδοτών, θεωρείται με βάση την παρούσα διάταξη και στην περίπτωση αυτή ως άτακτη καταγγελία της εργασιακής σύμβασης, ακόμη και αν το έντυπο διαθέτει την υπογραφή του μισθωτού.

 

Κυρώσεις

Στην περίπτωση μη τήρησης των αναφερομένων στη νεοεισαχθείσα διάταξη νόμου (άρθρο 38 του ν. 4488/13.09.2017) εκ μέρους του Εργοδότη υπολανθάνει καταγγελία της εργασιακής σύμβασης που αποδίδεται στη βούληση του εργοδότη, για τον λόγο αυτό και αναγνωρίζεται από τον νομοθέτη ως άτακτη καταγγελία, με όλες τις έννομες συνέπειες που αυτή επιφέρει.

 

Μόνο για τις περιπτώσεις των εξαιρέσεων που προαναφέρθηκαν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. Φ11321/30149/1961/15-12-2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 3115/Β΄/30-12-2011), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 65 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄/5-8-2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας.