ΟΑΕΔ

 

 

Αναγγελία Απασχόλησης σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα και Μαθητείας ΟΑΕΔ

Ε3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (αφορά Δημόσιο τομέα, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και εταιρείες του δημοσίου)

Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας

 

Προθεσμία υποβολής

Το έντυπο Ε3.1 (Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα), υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελούμενου και πάντως πριν από την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα. Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ωφελούμενου πριν τη λήξη αυτού για οποιοδήποτε λόγο, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει το γεγονός της μεταβολής ηλεκτρονικά εντός οκτώ (8) ημερών.

Το έντυπο Ε3.4 (Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης μαθητείας) υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο πριν την έναρξη της μαθητείας. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας, ο εργοδότης συμπληρώνει το έντυπο Ε3.4 έχοντας την υποχρέωση να αναγγείλει τη διακοπή ή τη λήξη της εντός οκτώ (8) ημερών από το γεγονός αυτό. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3.4 υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά σαρωμένη, ως συνημμένη, η σύμβαση μαθητείας.

 

Εξαιρέσεις

Εξαιρούνται από την ηλεκτρονική υποβολή εργοδότες που:

  1. έχουν απογραφεί χωρίς ΑΦΜ στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. διαχειριστές πολυκατοικιών)
  2. δεν έχουν την υποχρέωση απογραφής στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω του ότι απασχολούν εργαζόμενους που δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. εργάτες γης)
  3. διαθέτουν μόνον ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου).

Για τις περιπτώσεις αυτές συνεχίζεται η διαδικασία κατάθεσης των εντύπων ΟΑΕΔ (ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν στην έντυπη υποβολή) με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. (αναλυτικά βλ. Εξαιρέσεις Ηλεκτρονικής Υποβολής)

 

Εκπρόθεσμη υποβολή εντύπων/ Κυρώσεις:

Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, για τα έντυπα Ε3.1 και Ε3.4, κατ’ εξαίρεση των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των λοιπών εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ, είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και μετά την παρέλευση των προθεσμιών χωρίς επιβολή κυρώσεων (άρθρα.4, παρ. στ  και 8 της ΥΑ).